Persbericht: Koersdagen in eerste helft 2021

Vandaag, 12 november, heeft er overleg plaatsgevonden tussen enerzijds de gemeente Groningen en anderzijds de KHRV. De wethouder liet zich bijstaan door een beleidsmedewerkster van 050 en een juriste en de KHRV door bestuur, adviseurs en de directeur SNDR (overkoepelend orgaan drafsport).

Op de agenda stond de optie van het eventueel tijdelijk kunnen blijven organiseren door de KHRV van paardenkoersen in 2021. De huur is per 31 december 2020 opgezegd maar het ligt niet in de verwachting om diverse redenen dat er vanaf 1 januari 2021 direct een schop in de grond gaat.

Omdat de wethouder zich realiseert dat 2020 voor vele sporten, en dus ook de drafsport, een dramatisch jaar is geweest gegeven het corona-virus, is er vanuit de gemeente gekeken naar mogelijkheden om nog tijdelijk te kunnen koersen. Daarnaast had de gemeente al toegezegd dat de verloren gegane slotmeeting van oktober 2021 in principe in 2021 alsnog verreden mag worden.

Alhoewel de KHRV het bijzonder blijft betreuren dat het college heeft besloten dat de drafsport moet verdwijnen uit het Stadspark, is het gesprek in een prettige sfeer verlopen. De wethouder en de KHRV kennen elkaar niet goed en dus was het van belang en plezierig om elkaar eens uitgebreid te spreken. Tot genoegen van de KHRV heeft de wethouder toegezegd een koersmeeting in 2021 te komen bezoeken.

De gemeente heeft vervolgens onder enkele nader uit te werken voorwaarden toegezegd dat er in principe tot 1 juni 2021 door gekoerst kan worden. Dit is in lijn met uitspraken van de wethouder tijdens de raadsvergadering van september j.l. Daarop heeft de KHRV aangegeven dat die grens moeilijk te accepteren is omdat al vele jaren op de eerste zondag van juli de klassieke Sweepstakes verreden worden. Een jaarlijks hoogtepunt voor de vereniging en de drafsport in Nederland.

Om een maand voor die koersdag de spullen te moeten opruimen en het hek op slot te moeten doen, voelt niet goed voor de betrokkenen bij de drafsport in Groningen. De gemeente heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken om alsnog in gezamenlijk overleg deze dag in de loop van juni 2021 plaats te laten vinden.

Uiteraard blijft de KHRV de vurige hoop houden dat er ook na 1 juli 2021 gekoerst kan blijven worden in het Stadspark.

Wordt vervolgd.